Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
2. Overeenkomsten
3. Aanbiedingen
4. Inschakeling derden
5. Verstrekken gegevens
6. Vertrouwelijke informatie
7. Vergoeding, Honorarium, Kosten en declaratie
8. Leveringen en (op)leveringstermijnen
9. Voortgang, uitvoering overeenkomst
10. Reclames en retourzendingen
11. Aansprakelijkheid en garantie
12. Betaling
13. Intellectuele eigendomsrechten
14. Overmacht
15. Ontbinding, Annulering/opzegging
16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het vervaardigen van adviezen, ontwerpen e.d. en/of tot het verrichten van werkzaamheden, diensten en/of begeleiding van de opdrachtgever, alles in de ruimste zin van het woord, van van MK D-sign Co. Gevestigd te Voorthuizen.
2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. De door MK D-sign Co te vervaardigen c.q. te maken adviezen, ontwerpen, tekeningen, maquettes, schetsen, rapporten, concepten e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke” bescheiden wordt tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op CD-roms, USB-sticks of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
1. Op het moment dat een ontwerp aangevraagd wordt gaat men een opdracht aan met bijkomende kosten. Wanneer het artikel niet afgenomen wordt (binnen een termijn van 2 maanden) dienen gemaakte ontwerpkosten vergoed te worden.
2. Overeenkomsten worden doormiddel schriftelijke bevestiging van MK D-sign Co bindend.
3. Mondelinge afspraken worden door MK D-sign Co schriftelijk bevestigd om hierna als bindend beschouwd te worden.
4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door MK D-sign Co bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van MK D-sign Co zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft MK D-sign Co het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Getoonde en/of verstrekte brochures, voorbeelden van de bescheiden alsmede andere door MK D-sign Co verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde brochures, voorbeelden en gegevens blijven ten allen tijden eigendom van MK D-sign Co, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is MK D-sign Co gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door MK D-sign Co en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is MK D-sign Co gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MK D-sign Co het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 5: VERSTREKKEN GEGEVENS
1. De wederpartij is verplicht alle gegevens welke MK D-sign Co nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan MK D-sign Co te verstrekken (denk aan logo’s).
2. MK D-sign Co behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de, in het vorige lid van dit artikel genoemde, verplichting zal hebben voldaan. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
3. De wederpartij draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart MK D-sign Co voor gevlogen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens (bijvoorbeeld onrechtmatig logo gebruik).
4. Door het verstrekken van de gegevens aan MK D-sign Co, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij MK D-sign Co in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.
5. MK D-sign Co zal de door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking stellen.

ARTIKEL 6: VERTROUWELIJKE INFORMATIE
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
2. Het is MK D-sign Co toegestaan te publiceren over de door haar verrichte diensten en werkzaamheden, zodanig dat de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.

ARTIKEL 7: VERGOEDING, HONORARIUM, KOSTEN EN DECLARATIE
1. De door MK D-sign Co gehanteerde prijzen alsmede de in aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders genoemd.
2. MK D-sign Co is gerechtigd de wederpartij op voorhand te factureren voor de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden. Bij levering van de bescheiden c.q. de zaken is MK D-sign Co gerechtigd deze bescheiden c.q. zaken onder zich te houden totdat de wederpartij de hiervoor door MK D-sign Co verzonden factuur volledig heeft voldaan.

ARTIKEL 8: LEVERING EN (OP)LEVERINGSTERMIJNEN
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de bescheiden moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien MK D-sign Co zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door MK D-sign Co per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment van (op)levering.
4. Indien, buiten de overeengekomen werkzaamheden, aanvullende c.q. extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal MK D-sign Co de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hier mee gemoeid zijn. Meerwerk dient mondeling of schriftelijk tussen MK D-sign Co en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meerwerk dient schriftelijk door MK D-sign Co te worden bevestigd.
(Denk bijv. aan meer dan 2 keer het ontwerp wijzigen – extra opmaakkosten).
5. MK D-sign Co is bevoegd om, ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden te starten.

ARTIKEL 9: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST
1. MK D-sign Co kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de bescheiden c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Alle onkosten welke door MK D-sign Co worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Als MK D-sign Co de wederpartij met betrekking tot de te vervaardigen bescheiden eerst een drukproef doet toekomen, zal de wederpartij deze drukproef controleren en zijn op- en/of aanmerkingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de drukproef, aan MK D-sign Co kenbaar maken. Indien nodig wordt het ontwerp door MK D-sign Co (2 keer kosteloos) aangepast. Op verzoek van de wederpartij zal nogmaals een drukproef worden aangeleverd. Bij overhandiging of toezending van de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden heeft MK D-sign Co het recht de wederpartij te verzoeken een schriftelijk akkoord retour te sturen (bijv. via e-mail).

ARTIKEL 10: RECLAMATIES EN RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden c.q. de beëindiging van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten en/of onvolkomenheden constateert die de wederpartij redelijkerwijs bij een eerste controle van de bescheiden c.q. het resultaat van de werkzaamheden kan constateren, dient de wederpartij MK D-sign Co binnen 48 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan MK D-sign Co.
2. Kleur- en hechtproeven dienen vooraf ter goedkeuring aan MK D-sign Co te worden overlegd. Als deze niet op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij zijn vervaardigd, is het niet mogelijk hierover achteraf te reclameren.
3. Overige reclamaties dienen per aangetekend schrijven binnen 10 dagen na ontvangst van de bescheiden c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan MK D-sign Co te worden gemeld.
4. Als bovengemelde reclamaties niet binnen de daar genoemde termijnen aan MK D-sign Co is kenbaar gemaakt, worden de bescheiden geacht in goede staat te zijn ontvangen en de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
5. MK D-sign Co heeft bij het uitvoeren van de overeenkomst creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde resultaten te komen. Hiertegen kan nimmer gereclameerd worden.
6. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. MK D-sign Co kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van hemzelf, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van MK D-sign Co – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde bescheiden c.q. de verrichte werkzaamheden.
3. Als zich in de geleverde bescheiden fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen en deze door de wederpartij, conform het bepaalde in artikel 10, bij MK D-sign Co zijn gemeld, verplicht MK D-sign Co zich die bescheiden kosteloos te herstellen of te vervangen.
4. MK D-sign Co zal de wederpartij nader informeren over de eventueel toepasselijke garantie op de (op)geleverde zaken.
5. De wederpartij verliest diens rechten jegens MK D-sign Co en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart MK D-sign Co tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van MK D-sign Co strijdig gebruik van het resultaat van de verrichte werkzaamheden door de wederpartij;
2. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door MK D-sign Co gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

ARTIKEL 12: BETALING
1. Betaling particulieren dient vooraf productie te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Betalingen bedrijven dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald:
1. heeft MK D-sign Co het recht, voor aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. zal de wederpartij, na daartoe door MK D-sign Co te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragings-rente met een absoluut maximum van € 150,00;

ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. MK D-sign Co is en blijft rechthebbende op alle bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud en vorm van de bescheiden alsmede alle overige bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan MK D-sign Co voorbehouden.
3. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.
4. Indien de wederpartij wijzigingen in het definitieve ontwerp wenst, dan is de wederpartij verplicht eerst MK D-sign Co in staat te stellen het ontwerp op kosten van de wederpartij te wijzigen. MK D-sign Co zal de gewenste wijzigingen aanbrengen, tenzij dit in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. Indien MK D-sign Co de wijzigingen niet zelf wenst aan te brengen, zal MK D-sign Co de wederpartij toestemming verlenen het ontwerp te wijzigen.
5. MK D-sign Co is gerechtigd naar zijn goeddunken, onder andere voor reclamedoeleinden, afbeeldingen van alle door MK D-sign Co – in opdracht van de wederpartij – ontworpen en/of vervaardigde producten e.d. te gebruiken.

ARTIKEL 14: OVERMACHT
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe MK D-sign Co krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van MK D-sign Co, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van MK D-sign Co, is MK D-sign Co gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens MK D-sign Co tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur-verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij MK D-sign Co, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 15: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan MK D-sign Co een door MK D-sign Co nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan MK D-sign Co te vergoeden. MK D-sign Co is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs (zie prijslijst) bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. De overeenkomst eindigt niet door de dood van de wederpartij.
6. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart MK D-sign Co ter zake.
7. Door de wederpartij al betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de, tussen MK D-sign Co en de wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
TERUG NAAR BOVEN